Call centar

033 22 33 99

Webshop

Online apoteka

Online farmaceut

Postavite pitanje

Strategija

Biti na usluzi svim građanima koji imaju potrebu za lijekovima, medicinskim sredstvima, dodacima ishrani i drugim robama iz oblasti farmaceutrske djelatnosti.

Da uvijek imamo na raspolaganju dovoljno količine i asortiman lijekova, te medicinskih sredstava i drugih roba koje se traže od strane korisnika naših usluga

Da pružimo stručnu i kvalitetnu uslugu pacijentima, da dajemo upute u vezi korištenja lijekova, medicinskih sredstava i druge robe, koju korisnik kupuje u našim apotekama.

Da ostanemo lider u apotekarskoj djelatnosti, s najvećim tržišnim udjelom u oblasti prodaje farmaceutskih proizvoda.

Da prednjačilmo u primjeni tehničko-tehnoloških rješenja i osavremenjavanja poslovanja, s ciljem da korisnik naših usluga i proizvoda bude zadovoljan stručnom i brzom uslugom u našim apotekama.

Da u oblasti proizvodnje vlastitih galenskih proizvoda zauzmemo značajno mjesto unutar Bosne i Hercegovine i da vlastite proizvode plasiramo na međunarodno tržište.

Svaka uspješna kompanija mora posjedovati jasnu viziju budućnosti i pravca kretanja, liderstvo koje afirmiše zadovoljstvo, kreativnost i inovativnost zaposlenih i snažnu usmjerenost ka korisniku kao centralnoj interesnoj grupi kompanije. Preduvjet za ispravni odabir strategije je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da kompanija treba sagledati vanjske i unutarnje faktore kako bi spoznala najbolji način da se ostvari željeni cilj.

JU „Apoteke Sarajevo“ je javna apotekarska kompanija koja se dominantno bavi prodajom lijekova i medicinskih sredstava, ali i izradom i snabdijevanjem tržišta magistralnim i galenskim lijekovima, snabdijevanjem herbalnim lijekovima, homeopatskim lijekovima, dječijom hranom, dijetetskim proizvodima i kozmetičkim sredstvima, kao i pružanjem savjetodavnih usluga. JUAS je lider na tržištu apotekarskih usluga Kantona Sarajevo, prije svega kada je riječ o paleti proizvoda i usluga koje pruža i bazi znanja koju njeguje. Naime, kompanija posjeduje superiornu ekspertizu na području izrade galenskih pripravaka, magistralnih i tipiziranih pripravaka, pripravaka za palijativnu njegu i trituriranih praškova i lijekova u obliku sirupa. Jedina je apotekarska ustanova koja je osposobljena za čuvanje i izdavanje ampuliranih lijekova, izdavanje narkotika, koja posjeduje prilagođene farmaceutske programe, koja ima svoju dežurnu službu i koja, u punom kapacitetu, poštuje standarde dobre apotekarske prakse

Jevreji koji su doselili u Sarajevo, među prvima su donijeli taj zanat. U Muzeju grada Sarajeva nalazi se inventar posljednjeg atarskog dućana Santo Pape, koji predstavlja pravi raritet sa kulturno-historijskog aspekta. Ovaj dućan je stoljećima bio na istoj adresi: Ulica Sarači broj 6.

Austro-ugarska vlast je zatekla u Sarajevu jednu moderno uređenu apoteku koju je 1877. godine otvorio doseljeni farmaceut Eduard Pleyel. Prema vladinoj naredbi od 19. februara 1879. godine, apotekarski posao je koncesioniran i njime se otad mogao baviti samo kvalifikovani apotekar (doktor hemije ili magistar farmacije sa diplomom jednog austro-ugarskog univerziteta). Pored Pleyelove apoteke, u Sarajevu su 1879. godine otvorene još dvije apoteke, 1885. godine četvrta, 1891. godine peta i 1894. šesta apoteka. Apoteke su isprva imale samo po jednog kvalifikovanog apotekara, a kasnije i po dva ili tri. Tako je u gradu 1893. godine bilo 5, a već 1900. godine 15 apotekara. Specijalni zakon o apotekama izdat 17.10.1907. godine značio je i uređenje svih pravnih propisa s obzirom na apoteku, stručnu spremu i vaspitanje kadrova, a taj zakon je regulisao i pitanje odnosa prema srodnim profesijama koje su se bavile liječenjem.

Ujedinjenjem jugoslovenskih zemalja u jednu državu, razvoj farmaceutske struke se popravlja jer se otvara sve više apoteka u Sarajevu i unutrašnjosti i stvara se domaći kadar apotekara. Prema podacima iz godine 1920., u Sarajevu je bilo 9 apoteka čiji su vlasnici bili: mr. ph. Eduard Pleyel (osnovana 1879. god.), mr. ph. Jidrih Šlezinger (1893.), mr. ph. Josip Patera (1900.), mr. ph. Đorđe Besarević (1907.), mr. ph. Stefan Dobocki (1907.), mr. ph. Nikola Ivošević (1913.), mr. ph. Miho Pitarević (1919.), mr. ph. Jovan Stočević (1919.) i mr. ph. Ahmed Tatarević (1919.).

Godine 1930. apoteka ”Skenderija” bila je jedina apoteka koja je izdavala lijekove besplatno, zbog čega je i dobila ime ”Radnik”. Nakon toga, 1945. godine, apoteka je nacionalizovana. Ova apoteka, zajedno sa apotekom ”Kod orla” je sa najdužom tradicijom u Sarajevu.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata, ratnim operacijama ili bombardovanjem u Sarajevu je bilo oštećeno mnogo apoteka. Zakonom o otkupu privatnih apoteka, 1949. godine, ukinute su sve koncesije za držanje privatnih apoteka koje postaju državna svojina. Apoteke su postale zdravstvene ustanove sa samostalnim finansiranjem. U njima se izrađuju lijekovi na osnovu recepata ljekara ili veterinara (magistralni lijekovi) i galenski preparati, a izdvajaju se gotovi lijekovi (specijaliteti). Apoteke moraju da drže otrove i narkotike koji su potrebni za izradu lijekova.

U apotekarskom biznisu ljudi su definitivno najvrijednija aktiva. Osnova konkurentske prednosti jeste stručan i zadovoljan poslovni tim. U kompaniji je trenutno zaposleno 430 radnika, dominantno farmaceutskog profila. U pitanju je iskusan i moćan tim eksperata. Ključan aspekt strategije unaprijeđenja ljudskih resursa će biti uočavanje talenata u postojećoj strukturi i privlačenje novih talenata koji će JU „Apoteke Sarajevo“ posmatrati kao prestižnu kompaniju za izgradnju sopstvene karijere. Posebna pažnja bit će posvećena stimulisanju edukacije zaposlenih. Kontinuirana edukacija kadrova je zakonska obaveza zdravstvenih radnika, ali istovremeno i potreba Ustanove u cilju stalnog unapređenja kvaliteta usluga.

Interni motivator mogu da budu interna takmičenja između apoteka i dodjeljivanje nagrada najuspješnijim apotekama i zaposlenima prema definisanim kriterijima. Kompanija ima potrebu za ljudima i ljudi imaju potrebu za kompanijom i tek zajedničkim djelovanjem ostvaruju ciljeve. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija kompanije a svi resursi kao imovina, sirovine i kapital, ciljevi kao prodaja i zadovoljavanje korisnika polaze i dolaze od ljudi i na temelju njihovog djelovanja. Naši uposlenici su najvažniji segment uspjeha i naš fokus na uposlene garantuje dostizanje uspješnosti u apotekarskom biznisu. Produktivnost garantuje premisa da se uposleni posve aktivno uključuju u život JU “Apoteke Sarajevo” jer im rad u ovoj kući pričinjava radost. Uspjeh i vrijednosti kompanije dolaze iz inovativnosti i kreativnosti ljudi koji u kompaniji rade. Privlačenje, zadržavanje i nagrađivanje talenata je naš fokus za budućnost. Investiranje u razvoj ljudi je najisplativija investicija koja je osnovni preduslov razvoja svake kompanije. Vjerujemo da je razvoj karijere vrlo bitan za čovjeka, budući da kroz posao postiže kvalitetu života, socijalnu jednakost, poštovanje samog sebe, samokontrolu i, naposlijetku, upravlja vlastitom karijerom a pruženi su mu savjetovanje i podrška.

Temeljno načelo našeg poslovanja je: “Korisnici naših usluga su uvijek na prvom mjestu”.

Ekološka osviještenost i uvažavanje temeljnih načela zaštite okoliša, te principi tajnosti i pouzdanosti podataka i informacija sa kojima raposlažemo sastavni su dio našeg poslovanja, što potvrđuje slogan:

“JU “Apoteke Sarajevo” – dugogodišnji pouzdan prijatelj u očuvanju vašeg zdravlja i zdravlja vaših najdražih.”

Glavni strategijski pravci

 • Sistemski pristup upravljanju poslovim rizicima
 • Kreiranje novog pristupa upravljanju resursima
 • Insistiranje na vrhunskom kvalitetu proizvoda i usluga
 • Strategijsko repozicioniranje mreže apoteka i portfolia
 • Izgradnja nove korporativne kulture
 • Modernizacija infrastrukture
 • Optimizacija troškova

Dugoročni ciljevi

 • Povećanje zadovoljstva svih korisnika
 • Povećanje zadovoljstva uposlenika kompanije
 • Poboljšanje finansijskih performansi
 • Ostvarenje širih društvenih ciljeva

Pitajte farmaceuta

Imate pitanje vezano za Vaše zdravlje? Potreban Vam je savjet ili informacija o terapiji?